Upozornenie na dodržiavanie vjazdu autami na VN Prusy

Upozornenie!!!


Výbor MO SRZ Bánovce n.B. dôrazne upozorňuje svojich členov, ktorí svojim správaním porušujú ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku a zároveň aj platné zákony SR , že  spôsobujú škody na poľných kultúrach na pravom brehu vodnej nádrže Prusy a to tým, že  osobnými motorovými vozidlami jazdia, otáčajú sa a parkujú na miestach k tomuto účelu nevyhradených.
Týmto spôsobom reagujeme na výzvu PD Prusy, v ktorej nás upozorňujú na škody páchané na ich pozemkoch a porastoch a vyzývame vás k zodpovednosti a dodržiavaniu MRP a príslušných zákonov.
V opačnom prípade hrozí, že PD Prusy  si bude chrániť svoje parcely tým, že prekope kanály okolo nich resp. zabuduje rampy a rybári budú musieť chodiť na svoje stanovištia pešo až od štátnej cesty a zároveň na základe fotodokumentácie bude od nezodpovedných členov žiadať súdnou cestou náhradu spôsobenej škody.




                                                      Výbor MO SRZ