Hlavný hospodár MO SRZAj takí sme

 

Riešenie neporiadku na VN Prusy

Neporiadok na VN Prusy


Vážení členovia a rybárska verejnosť! S priebehom horúcich dní,  ako aj po minulé roky sa začala letná sezóna aj pre ľudí,ktorí  sa chodia na VN Prusy rekreovať.

 Stým je spojený aj neporiadok, ktorý nám títo neprispôsobiví občania zanechávajú na brehoch vodnej nádrže a neraz aj vo vode.


MO SRZ Bánovce oslovilo aj ORPZ v Bánovciach a v súčinnosti budú prebiehať pravidelné kontroly hliadok
zam
erané na páchanie environmentálnej kriminality do ktorej spadá aj zanechávanie neporiadku po opekačkách, grilovačkách  a vytváranie doslova skládok odpadu po ľuďoch, ktorí na VN trávia voľný čas. Prosíme všetkých členov aj nečlenov, aby boli obozretní a nebáli sa nahlasovať páchanie takejto činnosti priamo na linke 158, prípadne Hlavnému hospodárovi. Len spoločne sa môžeme zaslúžiť o čistotu brehov a prírody v okolí vody. 

 Ďakujeme!

                                                  Výbor MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Uhynuté pstruhy po začiatku sezóny 2021

Vážení ,,Pstruhári " !
I napriek môjmu upozorneniu som v okolí Tatrováckeho splavu na Radiši 20.4.2021 našiel uhynuté podmierečné potočáky!
Je to nepochopiteľné, nakoľko podľa súčasnej vyhlášky je možné používať na lov len ,,umelé nástrahy".
Napriek tomu po Vás ostávajú zničené pstruhy potočné. Dosť čo nám devastujú, vyrybňujú revíry vydry, volavky, takýmto Vašim prístupom za chvíľu zostanú vody prázdne.

 
Ľ.Lauš  Hl. Hospodár MO 

Za súmraku...

Niektorí rybári si myslia, že za súmraku si môžu robiť čo chcú! Brať podmierečné ryby a čistiť ich pri lovných miestach. Raz sa im ten džbán rozbije...

Neustáli boj s odpadkami VN Halačovce

Takto nie!

V dňoch 26. - 27.6.2020 vykonával ,,nemenovaný otec so synom ,, lov kaprov na VN Prusy. Dôrazne ich upozorňujem, že porušujú Zákon a Vyhlášku tým, že usmrcujú a hádžu po okolí podmierečné sumce.
Žiadam ich, aby rešpektovali Zákon a Vyhlášku a nekonali tak svojvoľne!
Sumec patrí medzi násadové, ušlachtilé ryby s dobou hájenia a lovnou mierou!Ľubomír Lauš - HL.Hospodár MO

Zobraziť celý článok 

Upozornenie na dodržiavanie vjazdu autami na VN Prusy

Upozornenie!!!


Výbor MO SRZ Bánovce n.B. dôrazne upozorňuje svojich členov, ktorí svojim správaním porušujú ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku a zároveň aj platné zákony SR , že  spôsobujú škody na poľných kultúrach na pravom brehu vodnej nádrže Prusy a to tým, že  osobnými motorovými vozidlami jazdia, otáčajú sa a parkujú na miestach k tomuto účelu nevyhradených.
Týmto spôsobom reagujeme na výzvu PD Prusy, v ktorej nás upozorňujú na škody páchané na ich pozemkoch a porastoch a vyzývame vás k zodpovednosti a dodržiavaniu MRP a príslušných zákonov.
V opačnom prípade hrozí, že PD Prusy  si bude chrániť svoje parcely tým, že prekope kanály okolo nich resp. zabuduje rampy a rybári budú musieť chodiť na svoje stanovištia pešo až od štátnej cesty a zároveň na základe fotodokumentácie bude od nezodpovedných členov žiadať súdnou cestou náhradu spôsobenej škody.
                                                      Výbor MO SRZ

 

Zobraziť celý článok 

Prezentácia pri vode

Ešte ani sezóna nezačala a takto sa niektorí ,,mladý rybári,,  prezentujú na lovných miestach!

Zobraziť celý článok 

Takí sme!

Pozdravujem (ne)poctivých "pstruhárov"
čo rozhadzujú krabičky po brehoch riek!
Žeby od blyskáčov???
Na pstruhovej Bebrave???  Ozaj takí sme !!!!

HL.Hospodár

Zobraziť celý článok 

Pytliačky pod brehmi

Važení rybári!
Počas zákonného lovu  a ochrane zubáča a šťuky na VN Brezolupy do 15.3. sa našli aj takí rybári, čo nastavovali profesionálne pytliačky pod brehmi. 
Čo dodať...